Legitymacje Nauczycielskie

legitymacje nauczycielskieControl System FMN wykonuje legitymacje nauczycielskie na kartach plastikowych wysokiej jakości oraz personalizuje je na profesjonalnych drukarkach retransferowych. Ponieważ do produkcji używamy wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych pozwala to na otrzymanie najwyższej jakości druku.

Każda gotowa legitymacja nauczyciela  charakteryzuje się naturalnymi kolorami oraz wysokim kontrastem. Te świetne efekty wizualne uzyskujemy na offsetowym blankiecie legitymacji dzięki retransferowym drukarkom HID Fargo HDP, które z powodzeniem stosujemy od wielu lat do różnych legitymacji. Dlatego wszystkie legitymacje nauczycielskie  zabezpieczone są warstwą laminatu, który zapewnia doskonałą ochronę przed wycieraniem się oraz blaknięciem nadruku. A więc są najwyższej jakości.

Wykonanie legitymacji nauczycielskich odbywa się w specjalnie do tego celu stworzonym Centrum Kart Plastikowych. Legitymacje nauczycielskie wykonujemy sprawnie i szybko, stosując sprawdzone procedury zamówienia, druku i zabezpieczenia danych osobowych. Zamawiającym może być jedynie szkoła, przedszkole lub organizacja posiadająca zdolność prawną do wydawania legitymacji nauczyciela. W całym procesie produkcji legitymacji nauczycielskich stosujemy zasady bezpieczeństwa wymagane przepisami RODO.

Legitymacja nauczyciela

Wszystkie legitymacje nauczycielskie oferowane przez Control System FMN spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393). Wnioski o wykonanie legitymacji, wraz ze zdjęciami i podpisem, składać można drogą elektroniczną (link w zakładce poniżej) tudzież na pendrive.

legNawerslegNrewers

legitymacja nauczycielska awers                           legitymacja nauczycielska rewers

PROCEDURA ZAMÓWIENIA I WYKONANIA LEGITYMACJI NAUCZYCIELSKICH

Poniżej została przedstawiona procedura zamówienia legitymacji nauczycielskich

Kompletne zamówienie powinno zawierać:

 

Adres e-mail do składania zamówień: karty@cs.pl

 

Uwagi:

Control System FMN nie odpowiada za pomyłki w arkuszu Excel.

Data ważności legitymacji

Datą ważności legitymacji dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony jest 28 luty 2024. Dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony jest nią data wygaśnięcia umowy.

Formy płatności:

 • przedpłata (faktura proforma)

 

Forma odbioru zamówienia

Zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostanie one przesłane kurierem do zamawiającego na jego koszt.

UWAGA:

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne legitymacje wysyłane sa kurierem. Odbiór osobisty tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Control System FMN

Dokumenty oraz informacje dotyczące zamówienia legitymacji (pliki do pobrania)

PROCEDURA WYKONYWANIA LEGITYMACJI

Wzór zamówienia

Formularz Excel

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

Proces produkcji legitymacji nauczycielskich podlega rygorom obowiązującym przy realizacji dokumentów ścisłego zarachowania oraz procedur związanych z ochroną danych RODO. CS FMN posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008. Klient jest informowany o obowiązujących procedurach na etapie składania zamówienia.

Pomieszczenia produkcyjne w Centrum Kart Plastikowych (CKP), gdzie odbywa się proces personalizacji, są kontrolowane i chronione za pomocą systemu KD i telewizji przemysłowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ 1)
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§ 1
 1. Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej „legitymacją”, potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
 2. Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2
 1. Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
 2. Legitymację wystawia się na:
  1. okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
  2. czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
§ 3
 1. Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:
  1. utraty dotychczasowej legitymacji;
  2. zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;
  3. uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;
  4. upływu terminu ważności legitymacji.
 2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.
§ 4
 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela.
§ 5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej w z: M. Orzechowski
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.men.gov.pl