GOTOWA LEGITYMACJA PLASTIKOWA NAUCZYCIELA LUB BLANKIET LN

Legitymacja nauczyciela

Służbowa legitymacja nauczyciela jest ważnym dokumentem tożsamościowym, który zawiera wiele uprawnień zawodowych.

Legitymacja plastikowa jest wydawana na wniosek dyrektora szkoły lub uprawnionej placówki. Ponieważ jest dokumentem nieobowiązkowym, oznacza to, że nauczyciel może, ale nie musi, składać dyrektorowi wniosku o wydanie legitymacji służbowej. Służbowa legitymacja plastikowa przysługuje nauczycielom zatrudnionym we wszystkich typach szkół oraz nauczycielom przedszkoli publicznych i niepublicznych (od 2014 roku).

 • Legitymacja wystawiona nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy stałej o pracę lub na podstawie mianowania, ma okres ważności do 28 luty 2026,
 • oraz legitymacja wystawiona nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie terminowej umowy o pracę, ma okres ważności do końca tego terminu.
legitymacja nauczyciela
Złóż zamówienie na legitymację nauczycielską

Korzyści dla nauczycieli

Legitymacja plastikowa dla nauczycieli upoważnia do zniżek na przejazdy komunikacją miejską oraz środkami transportu publicznego (ulga 33%). Ponadto umożliwia bezpłatny lub ulgowy wstęp do muzeów, niektórych kin i na różne imprezy kulturalne. W dodatku jest akceptowana także w krajach Unii Europejskiej.

Zamówienie legitymacji nauczyciela w CS FMN

Wszystkie legitymacje nauczycielskie oferowane przez Control System FMN spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393). Dlatego zamawiającym może być jedynie szkoła, przedszkole lub organizacja posiadająca zdolność prawną do wydawania takich legitymacji. Dodatkowo w całym procesie produkcji legitymacji przestrzegamy przepisy RODO.

Natomiast wnioski o wykonanie legitymacji, wraz ze zdjęciami i podpisem, składać można drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy (prosimy o przygotowanie danych na pendrive).

Zamów legitymację ! procedura, pliki do pobrania, przepisy

Zamów legitymację ! procedura, pliki, przepisy

Harmonogram postępowania przy zamówieniu legitymacji nauczyciela

  1. Przede wszystkim koniecznie, pisemnie zaakceptuj warunków oferty.
  2. Następnie prześlij formalne zamówienie na legitymacje wraz z kompletem wymaganych dokumentów i plików.
  3. Wówczas my wystawimy fakturę proforma obejmującą całe zamówienie.
  4. I co ważne, opłacenie faktury proformy jest niezbędne do wykonania zamówienia.
  5. Dopiero po opłaceniu proformy wysyłamy fakturę VAT i przystępujemy do realizacji zamówienia.
  6. Ponieważ legitymacje są dokumentami służbowymi, producent legitymacji ma obowiązek sprawdzić, komu przekazuje dokumenty państwowe. Dlatego legitymacje nauczycielskie wydajemy wyłącznie na zlecenie uprawnionych placówek oświatowych (nie nauczycieli).
  7. Legitymacje nauczyciela wykonujemy po otrzymaniu kompletu danych osobowych i zdjęć dla zamówionej liczby legitymacji. Gotowe legitymacje przesyłamy kurierem na koszt zamawiającego lub zamawiający odbiera legitymacje osobiście w naszym biurze.
  8. Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia legitymacji.

PLIKI DO POBRANIA
Wzór zamówienia

Formularz Excel

Dodatkowe informacje

 • Adres e-mail do składania zamówień: karty@cs.pl
 • Kompletne zamówienie wykonania legitymacji nauczyciela powinno zawierać:
  • skan wypełnionego zamówienia wg wzoru zamówienia
  • ponadto wypełniony formularz Excel z danymi do personalizacji. Za błędy popełnione przy wpisywaniu danych do formularza Excel odpowiada wyłącznie szkoła.
  • kolorowe zdjęcia portretowe i podpisy nauczycieli w formie elektronicznej (za pomyłki w przesłanym materiale odpowiada wyłącznie szkoła).
 • Data ważności legitymacji:
  • Datą ważności legitymacji dla nauczycieli zatrudnionych zarówno na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony jest 28 luty 2026. Dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony jest nią data wygaśnięcia umowy.
 • Forma odbioru zamówienia: gotowe legitymacje nauczyciela można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostanie one przesłane kurierem na koszt zamawiającego ( nie wysyłamy legitymacji pocztą).

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia legitymacji.

Wzór zamówienia (pdf)

Wzór zamówienia (Word)

Formularz Excel

Każda służbowa legitymacja plastikowa, w tym legitymacje nauczyciela podlega rygorom obowiązującym przy realizacji dokumentów ścisłego zarachowania i również procedur związanych z ochroną danych RODO. CS FMN posiada dodatkowo certyfikat jakości ISO 9001:2015. Klienta informujemy o obowiązujących procedurach na etapie składania zamówienia. Pomieszczenia produkcyjne w Centrum Kart Plastikowych (CKP), gdzie odbywa się proces personalizacji, są kontrolowane i chronione zarówno za pomocą elektronicznego systemu kontroli dostępu, jak i CCTV.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1
 1. Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej „legitymacją”, potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
 2. Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2
 1. Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
 2. Legitymację wystawia się na:
 • okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
 • czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
§ 3
 1. Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:
  • utraty dotychczasowej legitymacji;
  • zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;
  • uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;
  • upływu terminu ważności legitymacji.
 2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.
§ 4
 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela.
§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej w z: M. Orzechowski

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.men.gov.pl

Wyślij zamówienie

Wszystkie etapy procedury wykonania legitymacji są niezależnie kontrolowane, dzięki czemu nie mamy reklamacji.

Wysoka jakość legitymacji nauczycielskich

Nasze legitymacje plastikowe słyną z doskonałej jakości, ponieważ dbamy o nią na każdym etapie procesu produkcji. Ich wysoką jakość zawdzięczamy dzięki wybranym blankietom LN, czyli kartom plastikowym z nadrukiem offsetowym. Blankiety LN można również zamawiać osobno.
Następnie blankiet legitymacji personalizujemy retransferowo na najnowocześniejszych drukarkach Fargo. Dzięki temu uzyskujemy super wyraźne, kontrastowe zdjęcie oraz ostre teksty drukowanych liter. Ponadto legitymację plastikową zabezpieczamy dodatkową warstwą laminatu, który doskonale chroni kartę przed wytarciem i blaknięciem.
legitymacja nauczycielskaLegitymacja nauczycielska

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa kart plastikowych znajdziesz w zakładce Wiedza. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami, z pewnością pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję. A jeśli wiesz czego potrzebujesz, odwiedź nasz sklep CSAdams, sprawdź ceny i kup karty dopasowane do Twoich potrzeb!