GOTOWA LEGITYMACJA PLASTIKOWA NAUCZYCIELA LUB BLANKIET LN

Legitymacja nauczyciela

Służbowa legitymacja nauczyciela jest ważnym dokumentem tożsamościowym, który zawiera wiele uprawnień zawodowych.

Legitymacja plastikowa jest wydawana na wniosek dyrektora szkoły lub uprawnionej placówki. Ponieważ jest dokumentem nieobowiązkowym, oznacza to, że nauczyciel może, ale nie musi, składać dyrektorowi wniosku o wydanie legitymacji służbowej. Ponadto służbowa legitymacja plastikowa przysługuje nauczycielom zatrudnionym we wszystkich typach szkół oraz nauczycielom przedszkoli publicznych i niepublicznych (od 2014 roku).

legitymacja nauczycielska LN
 • Legitymacja wystawiona nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy stałej o pracę lub na podstawie mianowania, ma okres ważności do 28 luty 2027,
 • oraz legitymacja wystawiona nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie terminowej umowy o pracę, ma okres ważności do końca tego terminu.

Korzyści dla nauczycieli

Legitymacja nauczycielska LN upoważnia do zniżek na przejazdy komunikacją miejską oraz środkami transportu publicznego (ulga 33%). Ponadto umożliwia bezpłatny lub ulgowy wstęp do muzeów, niektórych kin i na różne imprezy kulturalne. W dodatku jest akceptowana także w krajach Unii Europejskiej.

Zamówienie legitymacji nauczyciela w CS FMN

Wszystkie legitymacje nauczycielskie LN oferowane przez Control System FMN spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393). Dlatego zamawiającym może być jedynie szkoła, przedszkole lub organizacja posiadająca zdolność prawną do wydawania takich legitymacji. Dodatkowo w całym procesie produkcji legitymacji przestrzegamy przepisy RODO.

Natomiast zamówienia na wykonanie legitymacji, wraz ze zdjęciami i podpisem, składać można drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy (prosimy o przygotowanie danych na pendrive).

Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nowe rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory legitymacji, które będą obowiązywać od 13 lipca 2024.

Zamów legitymację nauczycielską! Poniżej jest procedura, pliki do pobrania i przepisy

Harmonogram realizacji zamówienia legitymacji

  1. Przede wszystkim koniecznie, pisemnie, zaakceptuj warunki oferty.
  2. Następnie prześlij formalne zamówienie na legitymacje wraz z kompletem wymaganych dokumentów i plików.
  3. Wówczas my wystawimy fakturę proforma obejmującą całe zamówienie.
  4. Ponieważ opłacenie faktury proformy jest niezbędne do wykonania zamówienia.
  5. Dopiero po opłaceniu proformy wysyłamy fakturę VAT i przystępujemy do realizacji zamówienia.
  6. Ponieważ legitymacja nauczycielska LN jest dokumentem służbowym, producent ma obowiązek sprawdzić, komu przekazuje dokumenty państwowe. Dlatego wszystkie legitymacje nauczycielskie LN wydajemy wyłącznie na zlecenie uprawnionych placówek oświatowych (nie nauczycieli).
  7. Legitymacje nauczycielskie LN wykonujemy po otrzymaniu kompletu danych osobowych i zdjęć dla zamówionej liczby legitymacji. Gotowe legitymacje przesyłamy kurierem na koszt zamawiającego lub zamawiający odbiera legitymacje osobiście w naszym biurze.
  8. Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia legitymacji.

PLIKI DO POBRANIA

Wzór zamówienia

Formularz Excel

Dodatkowe informacje

 • Adres e-mail do składania zamówień: karty@cs.pl
 • Kompletne zamówienie wykonania legitymacji nauczyciela powinno zawierać:
  • skan wypełnionego zamówienia wg wzoru zamówienia
  • ponadto wypełniony formularz Excel z danymi do personalizacji. Za błędy popełnione przy wpisywaniu danych do formularza Excel odpowiada wyłącznie szkoła.
  • oraz kolorowe zdjęcia portretowe i podpisy nauczycieli w formie elektronicznej (za pomyłki w przesłanym materiale odpowiada wyłącznie szkoła).
 • Data ważności legitymacji:
  • Datą ważności legitymacji, dla nauczycieli zatrudnionych zarówno na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony, jest 28 luty 2027. Natomiast dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony, jest data wygaśnięcia umowy.
 • Ponadto, forma odbioru zamówienia jest do wyboru: gotowe legitymacje nauczyciela można odebrać w siedzibie CS FMN lub zamówienie wyślemy kurierem na koszt zamawiającego ( nie wysyłamy legitymacji pocztą).

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia legitymacji.

Wzór zamówienia (pdf)

Wzór zamówienia (Word)

Formularz Excel

Legitymacja nauczycielska LN dokument państwowy

Wszystkie rodzaje państwowych legitymacji służbowych, w tym legitymacje nauczycielskie LN, podlegają rygorom obowiązującym przy realizacji dokumentów ścisłego zarachowania oraz procedurom związanym z ochroną danych RODO, które skrupulatnie przestrzegamy. Dodatkowo CS FMN posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 stale aktualizowany. Dlatego każdego klienta informujemy o obowiązujących procedurach już na etapie składania zamówienia. Ponadto, pomieszczenia produkcyjne w Centrum Kart Plastikowych (CKP), gdzie odbywa się proces personalizacji, są kontrolowane i chronione zarówno za pomocą elektronicznego systemu kontroli dostępu, jak i CCTV.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

 1
 1. Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej „legitymacją”, potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
 2. Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2
 1. Dyrektor szkoły wydaje legitymację w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
 2. Legitymację wystawia się na:
 • okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
 • czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
 3
 1. Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:
  • utraty dotychczasowej legitymacji;
  • zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;
  • uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;
  • upływu terminu ważności legitymacji.
 2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.
 4
 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela.
5

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej w z: M. Orzechowski

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.men.gov.pl

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2024 r.
Poz. 565
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234,
1586, 1672 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. poz. 1393) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wzór legitymacji wraz z opisem zabezpieczeń legitymacji przed fałszerstwem jest określony w załączniku do rozporządzenia.”;

2) w § 2:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Legitymację wydaje się nauczycielowi bezterminowo.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dyrektor szkoły potwierdza ważność legitymacji w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu.”;

3) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapełnienia wszystkich pól legitymacji przeznaczonych na hologram, jeżeli upłynął termin ważności określony ostatnim hologramem.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Do dnia 12 lipca 2024 r. legitymacja służbowa nauczyciela może być wydawana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych.

2. Legitymacja służbowa nauczyciela wydana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych zachowuje ważność do końca okresu, na jaki została wydana.
3. Jeżeli legitymacja służbowa nauczyciela została wydana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi nową legitymację również w przypadku upływu terminu ważności dotychczasowej legitymacji. Dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji przez jej przecięcie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka

1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).Your Content Goes Here

Wszystkie etapy procedury wykonania legitymacji są bezpieczne, niezależnie kontrolowane. 

Wysoka jakość legitymacji nauczycielskich

Ponieważ nasze legitymacje plastikowe zyskały opinię wysokiej jakości, dlatego dbamy o jej utrzymanie na każdym etapie procesu produkcji. Tę wysoką jakość zawdzięczamy również dzięki wybranym blankietom LN, czyli kartom plastikowym z poddrukiem offsetowym, wykonanym zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MEN. Dlatego placówkom personalizującym legitymacje, oferujemy same blankiety LN.
legitymacja nauczycielska LNLegitymacja nauczycielska LN
Wspomniany aspekt wysokiej jakości utrzymujemy także poprzez personalizację retransferową na najnowocześniejszych drukarkach Fargo. Dzięki nim uzyskujemy super wyraźne, kontrastowe zdjęcia oraz ostre teksty drukowanych liter. Na koniec, każda legitymacja nauczycielska LN  jest zabezpieczana dodatkową warstwą laminatu, który doskonale chroni kartę przed wytarciem i blaknięciem.

Więcej informacji na temat bezpiecznych kart plastikowych znajdziesz w zakładce Wiedza. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami, z pewnością pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję.

A jeśli wiesz czego potrzebujesz, odwiedź nasz sklep CSAdams, sprawdź ceny i kup karty dopasowane do Twoich potrzeb!